Ligji i pronave, Gjykata Kushtetuese zhvlerëson "zërin kadastral fillestar" si kriter kompensimi për 26 mijë dosje

Postuar në 09 Nëntor, 2016 17:38

Dy pika të ligjit “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” janë gjetur në shkejle nga Gjykata Kushuetuese e cila ka vendosur shfuqizimin e tyre. Bëhet fjalë për pikën 3 dhe 5 të nenit 6 të këtij ligji, që detyron pronarët që kanë përfituar vendim kthimi dhe kompensimi nga Agjencia  t’i kthejnë shtetit diferencën e  vlerës monetare, pas llogaritjes me formulen e re qe bazohet ne zërit kadastral që toka ka pasur në kohën e shpronësimit. 

Bëhet fjalë për tokat përreth qyteteve, të cilat janë shfrytëzuar prej dekadash si tokë truall, dhe janë përdorur për ndërtimin e banesave, parqeve, shkollave  dhe qe do të vlerësohen me çmimet e tokës bujqësore siç janë sekuestruar në vitin 45 dhe jo me statusin aktual si pronë truall. Me këtë formulë toka fizike qe i mbetet në dispozicion të shtetit do te përdoret për kompensim, për t’ua shitur subjekteve të tjera apo për t’u nxjerrë në ankand. Ky vendim bën nul efektin financiar të ligjit të ri mbi 26 mijë dosje të cilat janë trajtuar nga Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit të Pronave.

Ligji në fjalë është kundërshtuar ashpër nga 7 Shoqatat të ish-pronarëve, Presidenti i Republikës dhe Partia Republikane, të cilat iu drejtuan Gjykatës Kushtetuese, e cila nga ana e saj kërkoi mendim edhe nga Komsiioni i Benecias

Në vendimin e vet, Gjykata sqaron se: 

"Pasi u analizuan pretendimet e ngritura nga kërkuesit, si dhe prapësimet e paraqitura nga subjektet e interesuara,  Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Agjensia e Trajtimit të Pronave, bazuar në nenin 131 dhe 134 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë si dhe në ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”:

VENDOSI:
 
- Pranimin pjesërisht të kërkesës.
- Shfuqizimin si antikushtetues të nenit 6 pika 3 dhe pika 5 të ligjit nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”. 

- Refuzimin e kërkesës për shfuqizimin e nenit 6 pika 1 shkronja “ b” dhe nenit 7 pika 2 shkronja “a” dhe “b” të ligjit të mësipërm.

- Rrëzimin e kërkesës për pjesën tjetër". 
 
Kërkues pranë gjykatës ishin disa deputetë të Parlamentit, të cilëve iu është dhënë pjesërisht të drejtë.
 
Pikat që shfuqizohen: 
 
"3. Në rastet kur subjektet e shpronësuara kanë përfituar me vendim kthimi dhe kompensimi, diferenca e llogaritur, sipas shkronjës "b", të pikës 1, zbritet nga vlerësimi i pronës së njohur për kompensim, e llogaritur sipas shkronjës "a", të pikës 1, të këtij neni"
(Gërma "a", pika 1 e nenit 6 thotë: a) prona e njohur për kompensim vlerësohet në bazë të zërit kadastral që ka pasur në kohën e shpronësimit/
Gërma "b", pika 1 thotë: b) prona e kthyer vlerësohet duke e përcaktuar atë nga diferenca, që do të rezultojë midis vlerës së saj, sipas zërit kadastral aktual, dhe vlerës së kësaj prone, sipas zërit kadastral në kohën e shpronësimit). 
5. Në rast se ATP-ja merr vendim për njohje dhe kompensim fizik në pronën e subjektit, prona vlerësohet sipas pikës 1 të këtij neni. Kur nga ky vlerësim rezulton se subjekti përfiton një pronë që ka vlerë më të lartë sesa prona që ka pasur në momentin e shpronësimit, atëherë subjektit i kompensohet fizikisht sipërfaqja që i korrespondon vlerësimit dhe pjesa tjetër e pronës kalon në fondin e tokës me vendim të ATP-së".
 
 
 
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.