Progres-raporti, Komisioni Europian nxin situatën në sistemin e drejtësisë

Postuar në 10 Nëntor, 2015 11:57

Komisioni Europian ka publikuar sot progres-raportin për Shqipërinë për përmbushjen e 5 prioriteteve kyçe, i cili mbulon një periudhë kohore nga Tetori i vitit të kaluar deri në Shtatorin e këtij viti.
Theksi vihet tek reforma në drejtësi.

Zgjedhjet

Zgjedhjet lokale në qershor të vitit 2015 u zhvilluan pa incidente të mëdha. Shqetësimet në lidhje me paanësinë dhe profesionalizmin e organeve zgjedhore dhe politizimit të përgjithshëm të procesit zgjedhor janë ende për t’u adresuar. Paanshmëria e përgjithshme dhe profesionalizmi i administratës zgjedhore mbetet një shqetësim.

Parlamenti

Është bërë progres në funksionimin e parlamentit, në veçanti duke përmirësuar transparencën.
Një dialog më konstruktiv ndërpartiak mbetet për t’u siguruar. Janë marrë hapat e parë për përgatitjen e legjislacionit për përjashtimin nga zyrat publike të deputetëve të implikuar në vepra penale.

Reforma në administratën publike

Shqipëria është e përgatitur mesatarisht me reformën e administratës publike. Me qëllim të përmbushjes së prioritetit kyç në reformën e administratës publike, në vitin e ardhshëm, Shqipëria
duhet në veçanti:
→ të vazhdojë të demonstrojë rekrutime transparente dhe të bazuara në merita dhe shkarkimin e nëpunësve civilë në të gjitha institucionet shtetërore, në mënyrë për të arritur objektivin e një profesionalizmi dhe të depolitizojë administratën publike;
→ të japë informacion të saktë mbi shërbimet publike në dispozicion përmes Sistemit të Menaxhimit të Informacionit të Burimeve Njerëzore;
→ të përgatitet për zbatimin e Kodit të ri të Procedurave Administrative

Sundimi i ligjit. Funksionimi i gjyqësorit

Sistemi gjyqësor në Shqipëri është në një fazë të hershme të përgatitjes. Janë bërë disa përparime
në vitin e kaluar, sidomos nëpërmjet krijimit, në nëntor, të komisionit ad hoc parlamentar, Komisioni për Reformën në Drejtësi për të kryer një proces gjithëpërfshirës dhe gjithëpërfshirës të reformës.

Administrimi i drejtësisë është i ngadalshëm dhe vendimet gjyqësore nuk zbatohen gjithmonë.
Trajnimi profesional i gjyqtarëve është i pamjaftueshëm dhe pavarësia e tyre nuk është siguruar plotësisht. Është e pamjaftueshme llogaridhënia e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe korrupsioni brenda sistemit të drejtësisë është i përhapur. Bashkëpunimi ndër-institucional është i varfër dhe burimet janë të pamjaftueshme.

Në mënyrë që të përmbushë prioritet kyç mbi reformën e sistemit gjyqësor, në vitin e ardhshëm
Shqipëria duhet në veçanti:
→ të miratojë një strategji të re të reformës gjyqësore dhe të vazhdojë, përmes një procesi gjithëpërfshirës konsultimi, me hartimin dhe miratimin e masave institucionale, legjislative dhe
procedurale të nevojshme, duke marrë parasysh standardet evropiane dhe praktikat më të mira;
→ të plotësojë vendet e lira në Gjykatën e Lartë dhe gjykatën administrative;
→ të shtrihet sistemi elektronik i unifikuar në gjykata dhe të sigurohet se është efektiv, duke përfshirë edhe një buxhet të përshtatshëm të mirëmbajtjes;
→ të publikojë të gjitha vendimet e gjykatave me arsyetimet e tyre përkatëse brenda një afati të arsyeshëm.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.